Birds In Spring Gaiwan

Birds In Spring Gaiwan
$25.00
Quant

This  porcelain gaiwan is perfect for brewing any kind of tea.

"Gai" means lid, "wan" means bowl, the saucer will ensure you wont burn your hands as you sip your tea.

 

Volume: 180 ml

Suggested Teas: You can brew any kind of tea in this gaiwan.

: *
: *
: *
 
Home Store "Jia Cang" Loose Leaf Black Puer 2008 Meng Ding Gan Lu (Sweet Dew) Organic Green Tea 2013 Zheng Yan Da Hong Pao Rock Wulong 2013
$6.90
$11.56
$11.69
 
Li Li Xiang Anxi Wulong 2011 Bi Luo Chun Green Tea 2013 Tongmu Bohea Organic Black Tea 2012
$11.70
$20.47
$21.68
 
Imperial Rou Gui Rock Wulong 2013 Six Sided Yi Xing Pot Ma Guo Tou Shu Bing (Black Puer Cake) 2012 400g
$23.76
$55.00
$68.00

Product rating

Customer Reviews